Stowarzyszenia Opiekuńczo – Resocjalizacyjnego
„PROMETEUSZ”

Rozdział 1

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz” zwane   w dalszej części Stowarzyszeniem.

§2
Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci oraz oznak według wzorów zarejestrowanych przez właściwe organy administracji państwowej.

§3
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

§5
Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§6
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§7
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochody z działalności gospodarczej służą do realizacji celów statutowych.

Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia

§8
Głównymi celami Stowarzyszenia są:

1. Niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie, bezdomnym, bezrobotnym, ofiarom przemocy, uzależnionym od alkoholu lub narkotyków – po leczeniu lub w trakcie terapii, młodzieży z utrudnionym startem, osobom opuszczającym zakład karny, osobom niepełnosprawnym.

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej, resocjalizacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej, mającej na celu prawidłową socjalizację jednostek na terenie Gdańska i okolic.

3. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie.

§9
Powyższe cele realizowane będą poprzez:

1. Zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, noclegowni, hoteli dziennego pobytu, świetlic socjoterapeutycznych, lokali socjalnych, mieszkań treningowych i innych placówek pomocy potrzebującym.

2. Działalność profilaktyczną, resocjalizacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i terapeutyczną, a w szczególności:

– udzielanie wsparcia psychicznego

– udzielanie pomocy socjalnej;

– pomoc psychologiczną, pedagogiczną dla rodzin;

– prowadzenie różnych form terapii indywidualnej i grupowej;

– psychoedukację;

– poradnictwo zawodowe;

– tworzenie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

– udzielanie pomocy prawnej, a zwłaszcza wspieranie bezdomnych i ofiar przemocy w obronie przysługujących im praw

– prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej.

§10
Dla realizacji celów  statutowych Stowarzyszenie:

1.Współdziała z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, organizacjami i instytucjami zagranicznymi.

2. Prowadzi działalność informacyjną.

3. Szkoli pracowników i wolontariuszy.

Rozdział 3
Członkowie ich prawa i obowiązki

§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych.

§12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec będący osobą pełnoletnią, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który złoży wypełnioną deklarację członkostwa, wpłaci wpisowe oraz składkę.

§13
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje pomoc rzeczową lub finansową w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo zgłaszania wniosków i postulatów oraz głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§14
Tytuł członka honorowego otrzymuje osoba fizyczna, która w szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
Członek honorowy ma prawo zgłaszania wniosków i postulatów oraz głos doradczy na Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może występować o nadanie odznaczeń dla członka honorowego.

§15
Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Wybierać i być wybranymi do władz Stowarzyszenia

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym na Walnym Zgromadzeniu

3. Wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4. Uczestniczyć w działalności programowej i organizacyjnej

5. Zgłaszać wnioski i postulaty oraz służyć głosem doradczym w działaniach Stowarzyszenia.

§16
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. Przestrzegać postanowienia Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

2. Uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§17
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

a) śmierci członka;

b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

c) utraty zdolności do czynności prawnych;

d) wykluczenia członka uchwałą Zarządu z powodu:

– nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

– działania na szkodę Stowarzyszenia,

– nieprzestrzegania zasad koleżeńskości, utraty zaufania, na wniosek co najmniej pięciorga członków Stowarzyszenia.

– braku zaangażowania i aktywności w pracach Stowarzyszenia;

Od uchwały Zarządu przysługuje wykluczonemu Członkowi odwołanie za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie siedmiu dni. Na najbliższym zgromadzeniu Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o wykluczeniu lub przywróceniu członka zwykła większością głosów. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania uchwały Zarządu. Uwzględnienie odwołania przez Walne Zgromadzenie przywraca członka w wykonywaniu jego praw.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są:

  • Walne Zgromadzenie
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna

2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Kadencja władz wynosi 4 lata.

3. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego w organach Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna) w czasie trwania ich kadencji, organy te mogą uzupełnić skład podejmując uchwałę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu tych organów. Członków dokooptowanych w tych organach nie może być więcej niż połowa. Mandat dokoptowanych Członków ( Zarządu, Komisji Rewizyjnej) ulega odpowiednio skróceniu do terminu kolejnych wyborów tychże władz.

§19
Najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zgromadzenie, które jest zwoływane przynajmniej raz w roku.

Zarząd zawiadamia członków pisemnie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, co najmniej 7 dni przed datą jego zwołania w drodze pisemnej, mailowej lub telefonicznie.

Możliwe jest zwołanie Walnego Zgromadzenia w II terminie w odstępie 1 tygodnia od poprzednio wyznaczonego terminu. Wówczas do ważności Walnego Zgromadzenia wystarczy powiadomienie wszystkich członków. Obrady Walnego Zgromadzenia w II terminie będą uznane za ważne bez względu na liczbę obecnych.

§20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Określenie składu ilościowego Zarządu na daną kadencję

2. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia

3. Podejmowanie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej

4. Wybiera członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

5. Ustalenie wysokości składek członkowskich

6. Zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

7. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§21
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w oparciu o uchwałę Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub ¼ członków Stowarzyszenia. Wniosek do Zarządu powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Winno być ono zwołane w ciągu miesiąca od złożenia pisemnego wniosku.

§22
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

Głosowanie nad składem osobowym Zarządu i komisji Rewizyjnej jest tajne, w pozostałych sprawach głosowanie jest jawne.

§23
Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia oraz podejmuje uchwały w sprawach wymienionych w § 26 niniejszego Statutu.

§24
Zarząd składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

§25
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania Zarządu.

§26
Do obowiązków Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, działanie w jego imieniu.

3. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych mu przez Walne Zgromadzenie.

4. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

5. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

6. Sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i bieżącej działalności Stowarzyszenia.

7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

8. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.

§27
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację określonych zadań. Osoby te składają Zarządowi sprawozdania  i rozliczenia finansowe.

§28
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu jednocześnie obecnych.

§ 29

1. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna, która składa się z 3-5 osób, nie będących członkami Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Walne Zgromadzenie członków określi uchwałą skład ilościowy Komisji Rewizyjnej na daną kadencję.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą:

  • pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
  • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
  • otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierującymi niektórymi podmiotami prawnymi.

§30
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§31
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli finansowej Stowarzyszenia.

2. Czuwanie nad zgodnością działania Stowarzyszenia z normami prawa i postanowieniami statutu.

3. Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Rozdział 5
Majątek  i fundusze Stowarzyszenia

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek służy realizacji celów statutowych. Na fundusze składają się:

a) Wpływy z wpisowego i składek członkowskich

b) Darowizny, spadki, zapisy od osób krajowych i zagranicznych

c) Darowizny, zapisy od podmiotów krajowych i zagranicznych

d) Odsetki od sum zgromadzonych na rachunkach bankowych

e) Dochody z tytułu zakupionych obligacji i bonów skarbowych

f) Wpływy z dotacji

g) Wpływy ze zbiórek publicznych.

2. Zabrania się:

a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

b) Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji

d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 6
Zmiany statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§33
Uchwałę w sprawie przyjęcia i zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim bez względów na liczbę obecnych.

§34
W przypadku likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie członków wskaże cel społeczny zbieżny z celami Stowarzyszenia, na który zostanie przeznaczony majątek likwidowanego Stowarzyszenia.

§35
W sprawach nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z p późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)